woensdag 25 november 2015

Omzien naar elkaar:


Dit stukje heb ik geschreven omdat mij wat begon op te vallen. Mede doordat ik werd wakker geschud in een gesprek. Vandaar dat ik het graag met u, met jou wil delen.
We beginnen bij het begin. We moeten heel erg goed beseffen dat je GOD niet in één woord kunt vangen. Dat wil ik dan ook niet proberen. Maar onze GOD is, naast heel veel andere dingen, zeker ook een GOD van relaties. (Denk aan: Religion kills, JESUS saves) Deze uitspraak spreekt er van dat RELIGIE dood maakt, maar dat juist een RELATIE levend maakt. RELATIE is daarom juist zo belangrijk. Dat zien we direct al in ZIJN natuur. Eén GOD, maar toch drie personen. En die drie personen, VADER, ZOON en GEEST, staan in perfecte en liefdevolle relatie tot elkaar.
Naast ZIJN natuur getuigt heel GODS Woord (en ook ZIJN schepping trouwens) van ZIJN liefde voor ons en hoeveel het HEM waard is geweest om de gebroken relatie te herstellen. Steeds weer wordt duidelijk dat GODS hart uit gaat naar de zwakke en naar hen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. HIJ wil hen tot helper zijn. Ook jou HELPER.
GOD,………jou persoonlijke HELPER. Wat een kracht gaat hiervan uit.

Omdat wij naar GODS beeld zijn geschapen, zegt dat iets over hoe we met HEM en met elkaar mogen omgaan. In liefde en respect mogen (moeten) we voor elkaar zorgen, met dezelfde barmhartige en liefdevolle houding als Hij (Luk 6:36). Daarin mogen we laten zien dat we naar ZIJN beeld zijn geschapen.
Belangrijk bij al deze voorbeelden is dat er oog is voor de mensen om je heen. Je vrienden, collega’s,
huisgenoten, broeders en zusters, je buren. Komen zij tot hun recht? Wat kan ik er aan bijdragen dat zij dichter bij GOD komen? Het mag duidelijk zijn dat er vanuit een dergelijke visie geen ruimte meer is voor excuses op welke wijze dan ook, maar dat iedereen betrokken wordt en blijft tot en op elkaar.
Dat houdt praktisch in elkaar bezoeken, naar elkaar luisteren, er voor elkaar zijn, dus tijd nemen voor elkaar hoe druk we ook zijn in ons dagelijks bestaan. (Draagt elkanders lasten Galaten 6:2) Het hele hoofdstuk van Galaten 6 is hierop van toepassing.
Hoe kom ik er bij om dit te schrijven? Het doet mij innerlijk veel pijn en verdriet hoe “Christenen” met elkaar omgaan en hoe niet christenen ons (mij) daar knalhart op wijzen en dat deze mensen nog gelijk hebben ook. Wij maken GOD en ZIJN volk (Christenen) tot een schande, doen GOD verdriet door niet onze verantwoording te nemen en onze opdracht te ontlopen.
Naast praktische hulp is gebed een sterk wapen. Het is geruststellend dat GOD onze gebeden hoort. "Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt" (Jakobus 5:16). Hier kom ik verderop nog even op terug.
Er staan veel, heel veel voorbeelden van verhoorde gebeden in de BIJBEL omschreven. Een kleine greep hieronder als voorbeeld en bemoediging:Verhoorde gebeden:

GOD luistert naar rechtvaardigen:
De Psalmist schreef: "Komt, hoort, en ik wil vertellen, gij allen die GOD vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel. Nauwelijks had ik met mijn mond tot HEM geroepen, of er was een lofzang onder mijn tong. Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de HERE niet hebben gehoord. Voorwaar, GOD heeft gehoord, HIJ heeft gelet op mijn luid gebed. Geprezen zij GOD, die mijn gebed niet afwees, noch mij ZIJN goedertierenheid onthield" (Psalm 66:16 t/m 20).


In de Schrift lezen wij over vele verhoorde gebeden. GOD hoorde de stem van Ishmaël toen hij en zijn moeder zonder water in de woestijn waren (Genesis 21:17).

GOD verhoorde Rachels gebed om een kind, en Jozef en Benjamin werden geboren (Genesis 30:22 t/m 24).

GOD hoorde het hulpgeroep van de Israëlieten in Egyptische slavernij (Exodus 2:23,24) en stuurde Moses om hen te bevrijden. Hij hoorde toen zij honger hadden, en gaf hen manna (Exodus 16:12). GOD gaf water aan dorstigen, kinderen aan kinderlozen, vrijheid aan slaven, en voedsel aan hongerigen.

Davids gebed voor redding werd verhoord: "Geloofd zij de HERE, roep ik uit; want van mijn vijanden ben ik verlost. ... Toen het mij bang te moede was, riep ik de HERE aan; tot mijn GOD riep ik. En Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep klonk in zijn oren" (2 Samuël 22:4,7).

GOD hoorde het gebed van Koning Hizkia en verlengde zijn leven: "In die dagen werd Hizkia ten dode toe ziek. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, tot hem en zeide tot hem: Zo zegt de HERE: tref beschikkingen voor uw huis, want gij zult sterven en niet herstellen. Toen keerde hij zijn gelaat naar de wand en bad tot de HERE: Ach, HERE, gedenk toch, dat ik voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hizkia weende luid. Nog had Jesaja de middelste voorhof niet verlaten, toen het woord des HEREN tot hem kwam: Keer terug en zeg tot Hizkia, de vorst van mijn volk: zo zegt de HERE, de GOD van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal u gezond maken, op de derde dag zult gij opgaan naar het huis des HEREN. Ik zal aan uw levensdagen vijftien jaar toevoegen, en Ik zal u en deze stad uit de macht van de koning van Assur redden en deze stad beschutten, om Mijnentwil en ter wille van mijn knecht David" (2 Koningen 20:1 t/m 6).
Merk op dat GOD door het gebed van Hizkia beïnvloed werd. Eerst zei Hij dat hij niet zou herstellen. Maar wegens zijn vurig gebed is GOD van gedachten veranderd. Sommigen denken: 'Waarom zou ik bidden? GOD doet toch wat HIJ wil.' Deze is een grote vergissing. We moeten vurig bidden want GOD wordt wel door onze gebeden beïnvloed.

GOD hoorde het gebed of Koning Jozia en stelde de straf van Juda uit tot na zijn regering: "Zodra
de koning de woorden van het wetboek gehoord had, scheurde hij zijn klederen. En de koning gebood ... : Gaat de HERE raadplegen ten behoeve van mij, van het volk en van geheel Juda, over de woorden van dit gevonden boek, want groot is de gramschap des HEREN, die over ons ontbrand is, omdat onze vaderen naar de woorden van dit boek niet hebben geluisterd en niet hebben gedaan overeenkomstig al wat ons voorgeschreven is. En de priester Chilkia en Achikam, Akbor, Safan en Asaja gingen naar de profetes Chulda, de vrouw van de klederbewaarder Sallum, de zoon van Tikwa, de zoon van Charchas. Zij nu woonde te Jeruzalem in het nieuwe gedeelte. En zij spraken met haar. Zij zeide tot hen: Zo zegt de HERE, de GOD van Israël: zegt tot de man die u tot Mij gezonden heeft: Zo zegt de HERE: zie, Ik breng onheil over deze plaats en over haar inwoners: de gehele inhoud van het boek dat de koning van Juda gelezen heeft, omdat zij Mij verlaten hebben en offers ontstoken voor andere GODen, teneinde Mij te krenken met al het maaksel van hun handen. Daarom zal mijn gramschap over deze plaats ontbranden, zonder geblust te worden. Maar tot de koning van Juda, die u zond om de HERE te raadplegen, tot hem zult gij aldus zeggen: Zo zegt de HERE, de GOD van Israël: wat de woorden betreft, die gij gehoord hebt, omdat uw hart week geworden is en gij u verootmoedigd hebt voor het aangezicht des HEREN, toen gij hoordet wat Ik gesproken heb tegen deze plaats en haar inwoners, dat zij een voorwerp van ontzetting en van vervloeking zullen worden, en omdat gij uw klederen gescheurd hebt en geweend voor mijn aangezicht, zo heb ook Ik gehoord, luidt het woord des HEREN. Daarom, zie, Ik zal u tot uw vaderen vergaderen; gij zult in vrede in uw graf bijgezet worden, en uw ogen zullen niets van het onheil zien, dat Ik over deze plaats breng. En zij brachten de koning het antwoord over" (2 Koningen 22:11 t/m 20).
Vele verhoorde gebeden waren vurige gebeden.

GOD luistert naar mensen die Hem vrezen, die ontzag voor ZIJN grootheid, goedheid en kracht hebben. "Dan spreken zij die de HERE vrezen, onder elkander, ieder tot zijn naaste: De HERE bemerkte het toch en hoorde het en er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, ten goede van hen die de HERE vrezen en zijn naam in ere houden. Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de HERE der heerscharen, op de dag die Ik bereiden zal. En Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die hem dient" (Maleachi 3:16, 17).

Maar misschien denkt u: 'Ik heb tot GOD gebeden en Hij deed niet wat ik vroeg. Betekent dit dat Hij mij verworpen heeft?' Neen, helemaal niet. Hoewel GOD naar onze gebeden luistert en door onze gebeden beïnvloed wordt, moeten wij beseffen dat een gebed een verzoek is, afhankelijk van Zijn soevereine wil. Een goede vader luistert steeds naar zijn kinderen, maar een goede vader doet niet alles wat zijn kinderen vragen. Misschien bemerkt u achteraf wel waar HIJ u voor gespaard heeft.
Sommigen beschouwen gebed als een soort afstandsbediening van GOD. Hij moet alles doen wat zij zeggen wanneer zij op de knopjes duwen.

GOD is soeverein. HIJ heeft alle wijsheid en alle kennis. Hij kent de toekomst. Hoewel HIJ zich door onze gebeden laat beïnvloeden, moet HIJ doen wat best is voor de hele wereld en voor alle tijden. Misschien bidt u voor zonneschijn terwijl een boer voor regen bidt. Wij moeten bij het bidden nederig zijn. Onze gebeden zijn onvolmaakt. "En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En HIJ, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van GOD voor heiligen pleit" (Romeinen 8:26,27).


Ons gebed maakt heel veel uit. Toch heeft een gebed steeds de hoedanigheid van een verzoek aan onze soevereine Heer bij wiens wil wij ons neerleggen.

Het gebed van Jezus in het hof toont dit aan: "Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!'' (Lucas 22:42). Een engel kwam om Hem kracht te geven, maar Hij moest die beker drinken. Toch werd Zijn gebed verhoord. In Psalm 22, die begint "Mijn GOD, mijn GOD, waarom hebt Gij mij verlaten?" (vers 1), wordt in vers 22 het triomfantelijke slot aangekondigd met "Gij hebt mij geantwoord!" De Vader verhoorde het gebed van Zijn Zoon: "Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst" (Hebreeën 5:7). GODs antwoord was niet het voorkomen van de dood maar de opstanding uit het graf, de overwinning van de dood niet alleen voor Jezus maar voor allen die geloven.

Hoewel Paulus door GODs kracht velen had genezen (Handelingen 19:11,12), werd zijn eigen verzoek afgewezen: "Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Driemaal heb ik de HERE hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten. En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome"
(2 Korintiërs 12:7 t/m 9).

Laat ons vurig bidden in de kennis dat GOD het gebed van een rechtvaardige hoort (Spreuken 15:29). "Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt" (Jakobus 5:16). Laat ons ook beseffen dat gebed een nederig verzoek is, een erkenning van GODs soevereine kracht. Met Christus moeten wij bidden "doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!"
"Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij GOD. En de vrede GODs, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus" (Filippenzen 4:6,7). "Wij weten nu, dat GOD alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die GOD liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn" (Romeinen 8:28).

Einde voorbeelden gebedsverhoringen:

Rechtvaardig:

Zoals beloofd zou ik hier nog even op terug komen. Een belangrijk stukje wat ik u/jou niet wilde onthouden.

WIE IS EEN RECHTVAARDIGE?

Jacobus, de schrijver van één van de brieven in de bijbel, is een Jood, een voorname Jood die goed op de hoogte is van de boodschap van de Bijbel en van het Jodendom, waartoe hij zelf behoorde. In het Jodendom heeft men een naam voor mensen die een bijzonder geestelijk leven hebben. Men noemt zo iemand een Zaddik, een naam die wij als "rechtvaardige" vertalen. Jacobus schrijft nu over zo'n Zaddik. Dat is dus niet gewoon maar een gelovige. Het is iemand wiens geestelijk leven op een zeer hoog peil staat.
Dat zien wij ook als de HERE Jezus over de Zaddikim, de rechtvaardigen, sprak. Hij zette hun niet op
één lijn met de gelovigen, maar met heel bijzondere figuren uit de Bijbel, nl. met de profeten. In Matth. 10:41; 13:17 en 23:29 lezen wij dat de HERE Jezus in één adem sprak over "profeten en rechtvaardigen". Zoals de profeten bijzondere mensen waren in de dienst van GOD, zo waren de rechtvaardigen ook bijzondere mensen in de dienst van GOD. Zoals sommige profeten grote wonderen konden verrichten, zo konden sommige rechtvaardigen ook grote wonderen verrichten.
Zoals je nu leest, “het gebed van een rechtvaardige vermag veel” houdt dus niet in dat dit ALLES vermag. Laat het toch ons streven zijn om als een Zaddik te mogen leven tot ZIJN eer en tot zaligheid van je omgeving. Dit is wat ik u toe mag wensen.

Zullen wij elkaar bemoedigen, steunen en er voor elkaar zijn? Zullen wij samen tot ZIJN eer de weg naar de eeuwigheid bewandelen? Elkaar ondersteunen? Ongeacht waar je woont, ongeacht hoe druk je bent met je werk of je dagelijkse dingen? GOD is veel belangrijker.
Laten wij HEM samen gehoorzaam zijn. Als CHRISTENEN arm in arm deze weg gaan? Er is ons als CHRISTENEN geen kalme reis beloofd, wel een BEHOUDEN AANKOMST. Dat is mijn wens en gebed voor jou die dit leest en voor mijzelf.

Ik wil de persoon danken die mij hierop heeft gewezen.


woensdag 18 november 2015

Voetstappen:
Voetstappen klinken vastberaden, stevig en vast.
De huidige wereld draagt een steeds grotere last.
JEZUS komt terug naar deze aard en niemand weet wanneer;
Maar heus geloof me, HIJ komt echt een keer.

Dit heeft HIJ beloofd toen HIJ ging naar de VADER;
Lees toch het WOORD, de BIJBEL, het is een absolute aanrader.
Belofte op belofte elke keer weer;
Het staat er vol van, Och lief mens, kom toch tot inkeer.

De wereld bloed nu uit vele wonden;
Hoe wonderlijk, maar 2000 jaar geleden al voorzegt.
Nog een kleine tijd en satan is dan voor eeuwig gebonden;
Middels de BIJBEL is het ons toch aangezegd.

In de zogeheten 2e Bergrede wordt hier over gesproken;
Dit kunt u vinden in Mattheus 24, maar wat hebben wij er van opgestoken?
Tekenen der tijden staan hier allemaal al in vermeld;
En nog zijn we er niet, het wordt hier woordelijk aan ons voorgesteld.

Hoe wonderlijk, toen al voorzien;
En nog zegt het gros van de mensheid misschien.
Echt lieve mensen JEZUS kijkt naar u uit.
Zoals een bruidegom uitkijkt naar zijn bruid.


We kunnen nu zeggen: “Ach het valt toch allemaal wel mee”;
Ik bid u toe en hoop voor u dat het niet wordt een eeuwig acht en wee.
Of,……. had ik het maar geweten, dan had ik mij bekeerd;
Van de wereldse weg die door satan wordt beheerd.

Één druppel vergoten bloed is voldoende voor iedereen;
Toen HIJ aan het kruis hing zo heel alleen.
VADER, mogen wij toch uw kinderen zijn;
Dat wij geborgen mogen zijn in UW domein.

Lieve wereld keer toch naar deze VADER toe;
Het kan nu nog, maar de wereld wordt moe.
Wij leven nog in het heden der genade;
Doe het nu, voordat wij hebben eeuwige schade.


Ik probeer los te laten het werelds gezeur en de oneerlijkheid;
Vetrouwen op HEM , het is hier maar een tijdelijkheid.
Kijkend op HEM waarvan ik alles mag verwachten;
Dit geeft mij weer kracht  en rust in mijn gedachten.


dinsdag 17 november 2015

GODS Genade

Vandaag veel nagedacht over het leven na de dood;
Wat mis ik vaak de liefde en de trouw naar de VADER toe;
Och,… ik kom zo tekort naar wat HIJ mij gebood.
En dat maakt mij bang, onzeker en mede zo verschrikkelijk moe.

Verstandelijk weet ik het, ja echt waar;
UW GENADE IS MIJ GENOEG,  maar het klinkt zo raar.
Dan weerklinkt een psalmlied door mijn gedachten.
"Men kent en vindt zijn plaats niet weer". wij mogen het van U verwachten.

Twijfel, satans grote vriend omhelst mij keer op keer
Dan neem ik mij voor “HET GEBEURT NU NIET WEER”.
Door kwaad en zonde groeit er een kloof;
Tussen de VADER en mij en vooral door mijn ongeloof.

Heilig en volmaakt zal ik in dit leven niet worden of zijn.
Dit mag geen excuus zijn want; LEEF HEILIG EN REIN;
Staat er geschreven als gebod in dat GROTE BOEK;
En wat is de uitslag bij een zelfonderzoek?

Daarom VADER wil ik u smeken en vragen;
Wilt U mij helpen en mij dagelijks dragen.
Ik weet het, het staat geschreven;
Geloof is een gave GOD’s, maar,..... maak mij toch gedreven.

U te volgen VADER, met alles wat in mij is;
Uit liefde HEER want dat is wat ik vanuit mijzelf vaak mis.
Wijs mij toch de weg die U wilt dat ik mag gaan.
En laat mij toch onder UW vleugelen mogen schuil gaan.

Dank U VADER voor deze gedachte en deze tijd;
Maak voor mij toch ook een woning bereid.
Geef mij toch die zekerheid O HEILIGE GEEST.
Leer mij leven HEILIG en bevreesd.

Tot UW eer en voorbeeld voor velen;
Dat ik toch UW LIEFDE met een ieder mag delen.
U die zoveel voor mij en de wereld hebt gedaan.
Laten wij toch tot het einde toe sterk mogen staan.

Wanneer de bazuinen mogen klinken wanneer u terugkomt op aard;
En U ZICHZELF aan de mensheid openbaard.
Dat wij mogen juichen voor uw troon
Mijn enige wens dat, dat mag wezen mijn eeuwig loon.

Terwijl ik dit schrijf op rijm en gedicht;
Realiseer ik mij dat de satan mij beticht.
Van zonde en kwaad door JEZUS CHRISTUS gedragen.
Jammer satan, mij hoef je niet meer aan te klagen.

Gewassen in en door ZIJN bloed;
Mag ik zeggen “ik ben voor eeuwig sterven behoed”.
Voor jullie die het niet weten of niet zien.
Staat er een engelenwacht om mij heen geschaard, en zeg maar niet misschien;

zondag 15 november 2015

Dagelijks PIJN:
Pijn een woord van maar vier letters,
Maar wat doet denken aan een soort van bezetters.
Elke dag weer opnieuw en het gaat maar door
Waar ik ook aanklop, er is echt geen echt goed gehoor.

Medicijnen, het worden er steeds meer;
Soms heb ik ook totaal geen enkel verweer.
Wel een muur van onbegrip keer op keer;
Het voeren van strijd om recht en dat doet ook zeer.

De dagen kom ik slepend door;
Dan weer een brief van de overheid en dat gaat maar door.
Een dossier inmiddels een halve meter dik;
Waar grenzen worden opgezocht en meer van dat gezanik.

Een emotioneel gevoel komt hier niet meer aan bod;
Uitsluitend berekenen de winst van de belastingspot.
Hoe komen wij als overheid, zo goedkoop mogelijk van jou af;
Dat is het huidig stelsel, och, wat laf.

Inleveren van je zelfstandigheid wil eigenlijk niemand;
Want dat betekent voor jou persoonlijk een achterstand.
Vechten is het dagelijks weer;
Om zelfstandig overeind te blijven telkens weer.

Aan werken, hoe graag ook, valt niet meer te denken;
Elke dag opnieuw is het nagenoeg ieder uur weer bijtanken.
Genoeg aan mijzelf om overeind te blijven staan;
Anders is het met de mobiliteit echt gedaan.

Inleveren van dingen die je graag mag doen;
Is zeker niet fijn en voelt als een steek van een schorpioen.
Geconfronteerd worden met een zowel lichamelijke als geestelijke pijn;
Elke dag weer, elk uur, zelfs in de nacht, is zeker niet fijn.

Hopen op beter tegen beter weten in;
Soms heeft het leven voor mij helemaal geen enkele zin.
Dan wordt ik moe van het gevecht o.a. tegen de overheid;
Met in mijn ogen dat onrechtvaardige beleid.

Dat geeft naast de dagelijkse pijn een extra dreun;
I.p.v. wat ik zo nodig heb een echte steun.
Onbeantwoorde brieven en geen enkele bevestiging;
Hoe vaak ik er ook om vraag, maakt niet uit welke vestiging.

Telefoontjes die ik niet meer opneem met ANONIEM;
Wat is dit toch voor een regiem.
Alles heb ik vastgelegd, elke brief, mail of telefoontje;
Uiteindelijk komt boontje toch wel om zijn loontje.

Dit is de dagelijkse pijn die ik met mij mee moet dragen;
En dat allemaal zonder dit te vragen.
Mijn lichaam, geest en dan ook nog eens het onrecht wat aan mij vreet
Een ieder zo zijn kruis, zoals dat dan heet.

Het is juist wat een ander niet ziet;
Jou pijn, wat er in je omgaat, jou verdriet.
Maar ik voel gelukkig de liefde van een kleine groep mensen om mij heen;
Dat geeft mij kracht en sleept mij er dagelijks doorheen.

  

Ik wil jullie danken voor jullie steun, jullie die er voor mij zijn;
Dat geeft mij kracht, dat gevoel van samenzijn.
Dat sleept mij er dagelijks doorheen;
En voel ik mij minder zo alleen.
zaterdag 14 november 2015

Onbegrepen en niet begrijpen.

Vanmorgen (14/11-2015) wakker met een naar gevoel,
En jawel, via het nieuws hoorden we van het terroristische doel.
Weer een aanslag gepleegd in Parijs op niets vermoedende mensen,
Echt, ik kon de daders op dat moment wel van alles toewensen.

Herinneringen vlogen door mijn hoofd,
Het geknal, geschreeuw ik zat even als verdoofd.
Voor de overlevende een begin van veel ellende
Trauma’s, vervelende dromen die zij voorheen niet kenden.

Zich onbegrepen voelen door hun omgeving en familie.
Het niet kunnen uiten van wat zij meemaakten in de frontlinie.
Ach lieve mensen wat heb ik met jullie te doen.
Dat jullie snel mogen vergeten de beelden van dit cartoon.

Herkenning en weer terug bij af vandaag.
Lusteloos maar waakzaam tot op mijn botten
Vermoeid, gespannen is mijn innerlijk en al dat geknaag.
Zal dat dan nooit weg gaan voor ik zit achter de bloempotten?

Een vervelend gevoel als je er bijna dagelijks mee rondloopt.
Als je daar tegen moet vechten voor je persoonlijk gevoel.
24/7 waakzaam zijn wat je zo verschrikkelijk sloopt,
En ja,...dan voel je je zo heel alleen en weten velen niet wat ik bedoel.

Onbegrepen voelen en het zelf ook vaak niet begrijpen.
Dat de onzekerheid en angst je keel dichtknijpen.
Het gevecht van alle dag keer op keer dat je dan moet aangaan.
Dat, dat gevoel is o zo verschrikkelijk en zo onaangenaam.

Vandaag, vandaag zouden de kinderen worden verblijd
Met Sinterklaas en Zwarte Piet en alle jolijt.
Terreur bedekt echter deze dag
En weer vele overlevende die je in gedachte troosten mag

Iemand die het niet heeft meegemaakt of gevoeld.
Kan dit niet begrijpen en heus dit is onbedoeld,
Als je er niet bent geweest of het niet hebt gezien
Kun je het niet delen en/of dit overzien.


Het geluid wat je hebt in je hoofd
Daar raak je zo vaak van verdoofd.
Een extra borrel helpt een kleine tijd
Maar ook dat brengt geen langdurig profijt.

Het geknal, geratel, geschreeuw zo definitief en dan zo stil
Van deze 7 levens zo voor mijn eigen oog
Dit is niet wat je in jou leven wil
Dit, dit kan niemand verwerken ook geen psycholoog..

Machteloos en dan niets kunnen doen.
In de nachten wordt je wakker en zie je weer dat legergroen.
Je ziet de gezichten voor je keer op keer.
Soms denk ik, ach voor mij hoeft het niet meer.


Ik ben de strijd soms zo verschrikkelijk moe,
Het onrecht, een zieke wereld, deze rugtas is al zo zwaar.
Niet jammeren zeg ik dan voor de spiegel als ik mijzelf aanstaar.
En probeer ik aan iets moois te denken als ik het licht weer uitdoe.zondag 8 november 2015

Rechtbank bestuursrecht UWV

Bestuursrechter - UWV


Vandaag voor het aards gerecht tegen het UWV
Ik ga er heen, maar zeker niet gedwee,
Tien jaar strijd heeft dit mij gekost
Tien jaar dat het tussen mij en het UWV keer op keer weer botst.

Onmacht, verdriet, onzekerheid en pijn
Het vreet aan je al dat fenijn.
Een organisatie wat van elkaar niet weet
En want dan ondanks al deze fouten servicegericht heet.

Bewust weghouden van belangrijke informatie,
En je absoluut niet tegemoet komt met enige compensatie.
Zoveel gaat er mis, gewoon niet normaal,
vergeten, vermist, niet van elkaar weten het is gewoon een schandaal.

4 punten staan op de agenda en zijn vandaag van groot belang
. Ik zou graag ingaan op de medische bejegening van de verzekeringsartsen van het UWV
Met name van Mevr. M en mevrouw Van S want Oh nee....
Hoe zij omgaan met gegevens maakt mij bang. 

Aanvechten van de kritische functie mogelijkheden en tijdstip van beoordeling nemen wij mee
Want dat is ook iets zeker niet voor een huldigingscomitee
De werkwijze en laksheid van het UWV is nummer drie;
De huidige situatie is de laatste kwestie.

Met dank aan een zeer goede en onderlegde vriend
Is dit mogelijk gemaakt, waar heb  ik het aan verdiend.
Samen is hij met mij mee gegaan dat hele traject
En denk erom, hij is zeer goed onderlegt.

Eerlijk duurt het langs nu ook in deze
Dus heb ik helemaal niets te vrezen
Ga ik heen met opgeheven hoofd
Het vuurtje in mij is nog lang niet uitgedoofd.dinsdag 3 november 2015

Verdriet

Verdriet is iets wat je niet altijd ziet.
De één wordt er door getekent de ander niet.
Verdriet draagt een ieder op zijn of haar wijze met zich mee
De één is opstandig, de ander draagt het gedwee.


Verdriet o.a. omdat je telkens de fout ingaat.
Terwijl je zegt dat er een GOD bestaat.
Fout op fout terwijl ik het goede wil doen,
Telkens weer een vlek op dat blazoen.


Schoon en vlekkeloos zal het in dit leven nooit zijn.
Dit aardse tranendal is echt niet zo fijn.
Weten dat CHRISTUS op je wacht,
Ondank dat HIJ de zonde veracht.
Dat is een vooruitzicht waar rijkhalzend naar uitkijk.
Dat ik mag verlaten dit aardse rijk..HEM kennen in dit leven is de aller grootste schat
Had jij dat ooit bedacht?,
HEMELSE VADER, maak u toch persoonlijk bekent aan mij,
Ik smeek U, maak mij toch deelgenoot van deze  onverdiende GENADE,
Zodat ik zeker mag weten, ik hoor erbij
Bij het uitverkoren volk, en geen last meer heb van die ongeloof barricade.


VADER, help mij toch elke dag weer,
Te doen alle dingen tot UW eer.
Geef mij kracht, woorden en wijsheid,
En een pure oprechte toegewijdheid.


Zodat ik  mag delen met mijn naaste medemens.
Te mogen vertellen van UW liefde dat is mijn hartewens.
HEER, leer mij te luisteren naar UW STEM
Dat wil ik U bidden met klem.

Help mij te vergeten mijn eigen verdriet,
Het onrecht, de leugens. de pijn en het gemis.
Dit wil ik U vragen in alle eerbied.
En voor mijn gedane zonden vergiffenis.